آخرین به روز رسانی _به گزارش مشرق نیوز  درروز آدینه 13 ژوئن 2012 شخصی بنام  " مسعود دلیلی " از سرتیم های محافظ سرکرده فراری فرقه رجوی   بااطلاعات بسیار مهمی  از این فرقه گریخته وتقاضای پناهندگی کرده است _ ..... اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد

..............................................................................................

درآستانه تخلیه وتحویل کامل اسارتگاه _ فرقه رجوی به تخریب وآتش زدن اموال مسروقه از مردم عراق روی آورده است.

الف .مینو سپهر

درآستانه پایان آخرین  روزهای مقررشده بین دولت عراق و نماینده یونامی ( مارتین کوبلر)  20  ژوئن مارتین کوبلر با آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار وگفتگو نمود _ دراین دیدار دوظرف بر تخلیه اردوگاه درزمان تعین شده به توافق رسیدند .....( 2012/07/09 )

http://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=12896  به نقل از سایت الفرات نیوز عراق

بنابرتصمیم دولت عراق و طرح 25 دسامبر 2011 پادرمیانی همیاری سازمان ملل ( یونامی ) بادولت عراق قراربراین شد که این پایگاه بجامانده از دوران صدام ظرف 7 ماه تخلیه وتحویل دولت عراق گردد _ بنابراین طرح سازمان ملل اعضای مستقردراین کمپ باید به کمپ موقت حریه درنزدیکی فرودگاه عراق منتقل شوند تا اقدامات خروج این افراد از طریق کمیساریای سازمان ملل انجام پذیرد .

گرچه تاکنون حدود 2000 نفرازاعضای این کمپ به محل مورد توافق منتقل شده اند ولیکن سران فرقه  بیش از یک ماه است با بهانه جویی ووقت کشی تداوم این طرح را متوقف نموده وبا پیش گذاشتن شرط وشروط های نابجا و غیرممکن دراین راه اختلال بوجود آورده اند .

دولت امریکا وسازمان ملل از دوهفته پش ضمن هشدار به سران فرقه خواهان همکاری  جهت حل مسالمت آمیز درراس موعد مقررو مشخص شده دولت عراق شده اند.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/120706_u02_washpost_mek.shtml  تداوم تحقیق اداره خزانه داری امریکا درمورد دریافت پرداخت رشوه ازطرف فرقه تروریستی رجوی به  تعدادی از امریکایی ها

هشدار اول امریکا به فرقه رجوی درموعد تخلیه اردوگاه  عراق جدید راس موعد مقرر

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/06/120618_u10_u13_nuland_mek.shtml

هشدار دوم امریکا به فرقه رجوی درمورد تخلیه اردوگاه راس موعد مقرر

http://www.radiofarda.com/archive/news/20120707/143/143.html?id=24637683

سران فرقه رجوی که خوب می دانند که مجبورهستند که این اردوگاه را تخلیه کنند اما  همانند همیشه دچار توهم شده _ حکم دادگاهی درامریکا که وزارت امورخارجه امریکا را موظف کرده که تا 4 ماه آینده درمورد حذف ویاابقای فرقه رجوی درلیست تروریستی تصمیم گیرد رابهانه کرده وبا گروکشی  خواهان حذف نام این فرقه از لیست تروریستی درمقابل تخلیه وتحویل اردوگاه گردیده اند ! باج خواهی ناشیانه ای که از طرف وزارت امورخارجه امریکا رسما مردود شناخته گردید .

گرچه گروکشی فرقه رجوی جهت حذف از لیست ترور اصل وکلید خواست های اینفرقه را تشکیل می دهد ولیکن فرقه رجوی این خواست را زیر درخواست های دیگر خود مخفی کرده وبهانه جویی هایی  رنگارنگی را مطرح می کنند که عموما قابل اجرا نیستند  _ مهم ترین این بهانه جویی ها عبارتند از :

1-   اعلام کمپ موقت حریه ( TTL) به کمپ دائم پناهندگی تحت نظرسازمان ملل _ طبیعی است که چنین درخواستی باید ازطرف دولت عراق مورد موافقت قرارگیرد که امکان پذیرنیست  وسازمان ملل نیزهیچ نقش ووظیفه ای دراین باره ندارد

2-  انتقال اموال منقول درکمپ عراق جدید به کمپ حریه _ گرچه دولت عراق باانتقال بخشی از این اموال موافقت کرده است  ولی  فرقه رجوی خواهان انتقال همه این اموال است که البته مالک اصلی همه اموال دولت ومردم عراق هستند.

3-  بازرسی  وتحقیق امریکا از کمپ عراق جدید _ این مسئله هیچ ربطی به امریکا ندارد ودولت عراق راسا پس از تخلیه  کامل تخت نظر سازمان ملل  انجام خواهد داد.

4-  باقی ماندن 200 نفر درکمپ عراق جدید جهت فروش اموال بجامانده _ دولت عراق بااین درخواست مخالف است وخواهان تخلیه وتحویل کامل آن می باشد .

5- اجازه ساخت وساز درکمپ موقت حریه _ طبیعی است که دولت ارتش و ارتش عراق اجازه تبدیل کمپ موقت به یک مقردیگر تروریستی را نخوهد داد  _ گرچه  هیچ گونه مخلفتی با ساخت امکانات ویژه ای برای معلولین ندارد

6- اتصال آب لوله کشی شهری به کمپ حریه _ دراین مورد دولت عراق اقدام کرده و طرح درحال اجرامی باشد

7 _  اجازه فروش اموال کمپ عراق جدید _ از آنجا که مالکیت این اموال مورد اختلاف است چنین اختلافی بعدها می تواند از طریق قانونی انجام گیرد ولذا هیچگونه ربطی به تخلیه اردوگاه ندارد.

دراین رابطه آقای عدی الخدران فرماندار استان الخالص اعلام کرد اعضای فرقه رجوی درآستانه تخلیه اردوگاه مشغول تخریب امکانات این پایگاه وآتش زدن خودراوهای مسروقه هستند.

به یاد مرجان اکبری دختر جوانی که به وسیله جلادان فرقه رجوی دراردوگاه عراق جدید  به قتل رسید...........

.........................................................................................

http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=12789

چگونه سران فرقه رجوی درآستانه تخلیه وتحویل اردوگاه دچار هراسیمگی ووحشت شده وبه خفقان فرورفته اند ؟

بعد از هشدار دوم و توپ وتشر امریکا سران فرقه رجوی گرچه  به سکوت خفقان دچارشده اند ولیکن چند تن از مزدوران خودرابه صحنه فرستاده تا از قول این افراد جعلی به امریکا التماس کنند ! که یکی از خنده دار ترین این درخواست ها کشیدن پای ملکه انگلیس  به این ماجراست !

دستگاه تبلیغی ودروغزن فرقه رجوی اعلام کرد شخصی بنام فریزر که مشاور ملکه انگلیس  می باشد برپایه یکی نامه درخواستی این فرقه امضا گذاشته است ! انتشار اینگونه دروغها و کشیدن پای ملکه انگلیس به این ماجرا به حدی خنده دار وکمدی است که بقول معروف  مرغ پخته دردیس را بخنده وا می دارد .

طی دوسال اخیر دستگاه تبلیغی این فرقه صدها بیانیه و اعلامیه دروغ از قول این وآن منتشرکرده که حتی یکی از آنها واقعیت ندارد _ دم خروس این نوع بیانیه ها انجا می زند بیرون که نویسنده همه آنها یکی است و ادبیات مشابه دارند.

درآخرین روزهای تخلیه اما درپشت صحنه چه می گذرد؟

بنا براخبار رسیده از عراق و مطالب منتشره دررسانه های این فرقه آخرین افراد مستقر دراین کمپ خود رابرای اتتقال به کمپ  حریه درقالب دو ویا سه گروه  آماده می کنند  وتنها مسئله ای که هنوز درباره آن با دولت عراق به توافق نرسیده اند موضوع اموال منقول وبجاماندن تعدادی از افرادفرقه  درکمپ عراق جدید است _ درحالیکه سران این فرقه خواهان بجاماندن 200 نفر دراین اسارتگاه هستند ولیکن دولت عراق بااین درخواست موافق نیست و خواهان تخلیه کامل کمپ قبل از پایان مدت تعین شده  می باشد موضوعی که آقای نوری المالکی دردیدار دیروز خود با مارتین کوبلر بر آن تاکید نموده است .

هراس فرقه رجوی از اسکان خانواده اسیران این فرقه درکمپ حریه

بنابه گزارش های دریافتی دولت عراق محلی رابرای اسکان خانواده ها درکمپ حریه  درنظرگرفته وقراراست  آنها دراین محل اسکان یابند _ چنین  تحول سازنده ای باعث ترس ووحشت فرقه رجوی از فروپاشی کامل تشکیلات درمحل جدید وفرار تعداد بیشتری از اسیران گردیده است _ دستگاه دروغزن وتبلیعی فرقه این اسکان را دخالت دادن ایران درمسئله کمپ موقت حریه دانسته  ودرالتماس نامه های خودازاین بابت به گریه وزاری وگلایه وشکایت پرداخته است !

آیا سران فرقه رجوی درآخرین روزهای باقی مانده قادر به خودزنی تشکیلاتی وبه آتش کشیدن اردوگاه هستند ؟

چنین بنظر می رسد که دست کم حدود هزارنفراز افراد همچنان بجا مانده درزمره کسانی هستند که خواهان بازگشت به ایران شده اند _ بنابراین فرقه رجوی قبلا حساب این افراد را جدا کرده است _ بقیه  گروهی عراقی و حدود صد نفراز فدائیان فرقه به شمار می روند و سرکرده فرقه این افراد را خلافکار وبی مغزوشعور رابعنوان قربانی تربیت نموده است تا از آنها جهت درگیری با نیروهای عراقی استفاده نماید _ ولی از آنجا که  دست سرکرده فرقه زیرتیغ قول وقرارهای سرخرمن وزارت امورخارجه امریکا قراردارد بنابراین بنظر نمی رسدسرکرده فرقه  قادربه صدور حکم  خودزنی دیگری باشد _ گرچه از یک بیمار روحی _ روانی درآستانه مرگ هراقدامی  بعید نیست.

بهرروی اردوگاه صدام نشان درآینده خیلی نزدیک تخلیه خواهد گردید و بیش از هزار نفر از اعضای مخالف واسیر دراین تشکیلات آزاد می گردند_ دستگیری ومحاکمه نزدیک به صد نفر از جلادان وشکنجه گران وباز جوها و جاسوسان فرقه راه رابرای تحت پیگرد قراردادن سران این گروه منفور درفرانسه واردن ودیگر مخفی گاه ها خواهد گشود _ بجاست تا همه تلاش ها از این پس درافشای خانه تیمی _ تروریستی over_sur_ oise  درفرانسه متمرکز گردد _ فعالان مستقل حقوق بشر تا محاکمه سران این فرقه خائن وجنایتکار دردادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته نباید دمی از تلاش باز ایستند .

این جا پایان خط بیش از سی سال جنایت وخیانت فرقه منفور رجوی مزدورصدام _ اسرائیل _ امریکاست وسران این فرقه را از کیفر این همه  جنایت وخیانت  گریزی نیست.....

سحرنززدیک است ....

الف .مینو سپهر 2012/07 / 12

کدشناسه متن

PSCODE.IBN.NR: 445827/07/2012/A270AF

 

 

 تاريخ : 11 Jul 2012 | | نویسنده : الف.مینوسپهر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.